<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2018-02-08 11:06:06 ชม:( 487 )ครั้ง
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมออกร้าน “กาชาดพาโชค” จับฉลาก (ล้วงไห้) ณ บริเวณหลังเวทีร้านกาชาดพาโชค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ดัวยจังหวัดพิษณุโลก จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงวันที่ ๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ คุณพิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมออกร้าน
“กาชาดพาโชค” จับฉลาก (ล้วงไห้) ณ บริเวณหลังเวทีร้านกาชาดพาโชค และการแสดง แสงสี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บริเวณวัดวิหารทอง ราชวังจันทน์ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-24
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕