สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖
อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก และติดตามถวายปลอดภัย ตลอดห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-06-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000