สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ช.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตระแบก ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓
เฝ้าฯ รับเสด็จฯ และติดตามถวายปลอดภัย ตลอดห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-06-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000