รอง มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขต ทภ.๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000