รอง มทภ.๓ ร่วมงาน “ต้นแบบการพัฒนา : คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมงาน
“ต้นแบบการพัฒนา : คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม” ณ บ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000