ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารับชม กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 63 ( อยู่ระหว่างการปรับปรุง )
   


ตารางกำหนดที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ลำดับ กลุ่มนักกีฬา อาคาร/สถานที่ ค่าย หน่วยรับผิดชอบประสานงาน
ทภ.๑ (กลุ่มที่ ๑) ป.๔ และ ม.พัน.๙ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ม.พัน.๙
ทภ.๒ (กลุ่มที่ ๒) พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ และ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓
ทภ.๓ (กลุ่มที่ ๓) จทบ.พ.ล., กอง พธ.พล.ร.๔, ร้อย.ม.(ลว.)๔, ร้อย.สห.พล.ร.๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓
ทภ.๔ (กลุ่มที่ ๔) ส.พัน.๔ และ พัน.สร.๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส.พัน.๔
นสศ. (กลุ่มที่ ๕) ส.พัน.๒๓ และ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
นปอ. และกลุ่มพหลโยธิน (กลุ่มที่ ๖) ศปภอ.ทบ.๓ และ ป.พัน.๑๐๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ศปภอ.ทบ.๓
กลุ่มยุทธบริการ (กลุ่มที่ ๗) ร.๔ พัน.๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร.๔ พัน.๓
ทบ.ส่วนกลาง, รร.จปร. และ กลุ่มอดิศร (กลุ่มที่๘) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ และ พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓
นักกีฬาหญิง กอ.รมน.ภาค ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร้อย.บก.ทภ.๓
         

หมายเหตุ : สำรองห้องพักของ ร้อย.ปจว.๓ตารางผู้ประสานงานการเข้าที่พัก
ของนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมของกลุ่มกีฬาทั้ง ๘ กลุ่ม

ลำดับ หน่วย ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
ป.๔ ร.ท.สานิตย์  ไท้ยง้วน ๐๘๙-๘๕๖๖๙๘๘ ผู้ประสานกลุ่ม ๑
ม.พัน.๙ ร.ต.ศุภสิทธิ์  สิงหะ
๐๘๑-๐๔๖๓๐๓๖
ผู้ประสานกลุ่ม ๑
    ร.อ.อัศวพงษ์  สิงห์รักษ์ ๐๘๖-๒๐๔๕๕๔๔
พัน.สพ.กระสุน ๒๓ ฯ ร.ท.พิภพ  อินนะปุสะ ๐๘๑-๓๙๔๖๙๐๘ ผู้ประสานกลุ่ม ๒
พัน.ซบร.๒๓ ฯ พ.ต.สมคิด  สินอิ่ม ๐๘๗-๘๔๙๓๗๓๕ ผู้ประสานกลุ่ม ๒
กอง พธ.พล.ร.๔ ร.ท.นิสสรณ์  ฮะวังจู ๐๘๕-๙๐๕๙๒๐๑ ผู้ประสานกลุ่ม ๓
๐๙๙-๐๖๓๓๘๔๔
จทบ.พ.ล. ร.อ.มงคล  ทิมศรี ๐๘๑-๐๔๓๑๕๓๗ ผู้ประสานกลุ่ม ๓
ส.พัน.๔ ร.ท.มาณพ  กันตีวงศ์ ๐๘๙-๙๕๗๐๓๐๔ ผู้ประสานกลุ่ม ๔
พัน.สร.๔ ร.อ.สมพงษ์  อินทะรังษี ๐๘๑-๔๗๔๑๐๔๓ ผู้ประสานกลุ่ม ๔
พัน.สบร.๒๓ ฯ พ.ต.อนุสรณ์  หิรัญศรี ๐๘๙-๙๕๘๗๘๑๕ ผู้ประสานกลุ่ม ๕
๑๐ ส.พัน.๒๓ ร.อ.สนิทพงษ์  สร้อยประสาท ๐๘๑-๙๗๒๘๑๖๖ ผู้ประสานกลุ่ม ๕
๑๑ ป.พัน.๑๐๔ ร.ท.ปฐมพล  จันทร์เมือง ๐๘๐-๕๑๔๒๒๘๔ ผู้ประสานกลุ่ม ๖
๑๒ ศปภอ.ทบ.๓ พ.ต.กลยุทธ์  สุขทอง ๐๘๑-๖๘๐๔๖๑๔ ผู้ประสานกลุ่ม ๖
๑๓ ร.๔ พัน.๓ พ.ต.กฤษดา  สุขสุวรรณ ๐๘๙-๔๕๒๒๕๗๘ ผู้ประสานกลุ่ม ๗
๑๔ พัน.สร.๒๓ ฯ ร.อ.ธิติพันธ์  พรวรชิตพงษ์ ๐๘๑-๘๑๓๒๑๓๑ ผู้ประสานกลุ่ม ๘
๑๕ พัน.ขส.๒๓ ฯ ร.อ.มงคล  ปัญญาเหมือง ๐๘๑-๙๕๓๐๖๗๙ ผู้ประสานกลุ่ม ๘
๑๖ ร้อย.บก.ทภ.๓ พ.ต.ทรงศักดิ์  ศิลปศร ๐๘๒-๙๕๙๑๕๔๒ ที่พักนักกีฬาหญิง
(กอ.รมน.ภาค ๓)
๑๗ เรือนรับรอง ฯ พ.ท.วุฒิศักดิ์  สุนทรสุข ๐๘๑-๘๔๖๕๘๒๕ ที่พักนักกีฬาอาวุโส
(เรือนรับรอง)
 
 
01 ประธานเข้าพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63

02 การแสดงยุทธหัตถี
03 ดุริยางค์กองทัพบก
ร้องเพลงเปิดกีฬา ทบ.ครั้งที่ 63
04 ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม
05 นักกีฬาเคารพธงชาติ และประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
06 เชิญธงกีฬา และจุดคบเพลิงเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63
 
ปฏิทินการแข่งขัน มี.ค.2556
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31