- - - ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ " จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ - - -
 

 

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕


 

 

 

 
 

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕


 

QR-code
ศปร.กอ.รมน.ภาค ๓

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ

 

กองทัพภาคที่ ๓

     

 

- - - ...ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับใดก็ตาม ทั้งยังเตือนสติทุกคนให้ทำงานด้วยความเข็มแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง... พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ... จากปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ได้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จึงทรงพระราชทานพระราชดำริ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ โครงการป่ารักน้ำ โครงการหญ้าแฝก เพื่อช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้กลับสู่ความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นเดิม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้... “...ความสามัคคีปรองดองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราจะต้องรักษาไว้เป็นลำดับแรก เพราะหากขาดความสามัคคีปรองดองกันแล้ว จะหาความสงบสุขไม่ได้เลย...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เห็นได้จากการที่พระองค์มิได้ทรงบังคับให้ทุกคนต้องเชื่อในพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสโดยที่มิได้พิจารณาไตร่ตรอง แต่ทรงให้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยในการเลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ...    …ช่วยกันเป็นหูเป็นตา อย่าให้ใครตัดไม้ทำลายป่า เพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน... ด้วยความห่วงใยจาก กอ.รมน ....   …พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงงานหนักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นทุกด้าน พระราชทานความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้ทรงหวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือความขัดแย้งใดๆ ทั้งปวง... ด้วยความห่วงใยจาก กอ.รมน ....   …การที่ประเทศไทยจะมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้า คนในชาติมีความสามัคคีปรองดองกันนั้น ขึ้นอยู่กับการที่คนไทยทุกคนได้น้อมนำคุณธรรม ๔ ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแนวทางให้นำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย ... ด้วยความห่วงใยจาก กอ.รมน ....  “...การที่จะให้งานประสานกันนั้น มีหลักสำคัญว่าทุกฝ่ายจะต้อง ไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคน ต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    “...การที่จะให้งานประสานกันนั้น มีหลักสำคัญว่าทุกฝ่ายจะต้อง ไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคน ต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    “...การทำงานที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวยังต้องขึ้นอยู่กับการทำงาน โดยไม่เบียดเบียนส่วนรวม และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   “...การที่จะให้งานประสานกันนั้น มีหลักสำคัญว่าทุกฝ่ายจะต้อง ไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคน ต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  “...คนไทยไม่สิ้นชาติ สิ้นแผ่นดินที่อยู่อาศัย ก็ด้วยทุกคนจะต้องมีความรักความสามัคคีกันอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศชาติ เพราะหากคนไทยแตกความสามัคคีแบ่งพวก แบ่งฝ่ายกันเมื่อใดก็จะสิ้นชาติอย่างแน่นอน...” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   “...ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยทราบและตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ...” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๓๔   “...การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้ เป็นงานที่ยากลำบาก เพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้าง เหมือนในครอบครัว อยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้ แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกัน คือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ ต้องรู้จักให้อภัยกัน รู้จักปรองดองกันให้ดี...” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   “...ความปรองดองไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากสังคมยังมีความแตกแยกมีความ หวาดระแวงต่อกัน กอ.รมน. วอนคนไทยทุกคนเห็นแก่ชาติบ้านเมือง ยุติการมุ่งแต่จะเอาชนะเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตนเอง หันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกันฟื้นฟูประเทศ และนำความสงบสุขกลับคืนมา...”   “...บรรพชนไทยเป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีพร้อมกันทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้...” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๒ ณ ลานพระราชวังดุสิต   “...สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข็มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม นั้นคือ ความมั่นคงของบ้านเมือง...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  - - - 
 

     

ศปป.6กปร.กร.ทบสำนักราชเลขาธิการกอ.รมน.ภาค 3