- - - ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ " โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ " จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ - - -

หน้าหลัก
สาระน่ารู้
แผนที่ตั้งโครงการ
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
 
 
โครงการศิลปาชีพพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด
ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม รวม ๙ ครั้ง
   ๑. วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗
   ๒. วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘  
   ๓. วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙  
   ๔. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ 
   ๕. วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
   ๖. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ๗. วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ 
   ๘. วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
   ๙. วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙   


พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗

 " ให้ กองทัพภาคที่ ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ โดยโครงการ
พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมให้กับราษฎร บ้านร่มเกล้า และให้พิจารณาดำเนินการ
จัดทำระบบการเกษตร ในลักษณะอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยไม่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ "พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘


" ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพด้านการทอผ้าขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมราษฎรที่มีความสนใจ
และทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ไว้เป็นโครงการ
ตามพระราชดำริ เมื่อ วันที่ ๓ พ.ค.๓๘ "พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๙ 

" ให้ยกระดับสมาชิกศิลปาชีพให้สูงขึ้น "


พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐

" ให้ชาวไทยภูเขาปักลายชาวเขาลงในผ้าใยกัญชง "
" ทรงให้มีการส่งเสริมการผลิตผ้าใยกัญชง
" ทรงให้แก้ปัญหาการจัดพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมของราษฎรบ้านร่มเกล้าที่ยังเป็นปัญหาอยู่ "
" ให้ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
จัดทำระบบการเกษตรขั้นบันไดให้กับราษฎรบ้านร่มเกล้า "
" ทรงให้ส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ และยังทรงมีพระราชเสาวนีย์ผ่านผู้ช่วยเลขา
พระราชวัง ให้ส่งเสริมราษฎรในโครงการ ฯ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา ให้ปลูกป่าไม้ใช้สอย
สำหรับชุมชนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน และมีพระราชเสาวนีย์ผ่าน
สำนักงานพิเศษกรมชลประทาน ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านรักไทย
นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีรับสั่งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และแม่ทัพภาคที่ ๓ พิจารณาจัดทำระบบแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามลำน้ำภาค อีกด้วย "พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒

" ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี  จัดตั้งสวนรวมพันธุ์ไม้บ้านร่มเกล้า "
" ให้ศูนย์ศิลปาชีพ ภูขัด พิจารณาฝึกอบรมทอผ้าเพิ่มเติมให้กับราษฎรที่มิได้เป็นสมาชิก "พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓

" ให้ช่วยเหลือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำกุ่ม 
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก "
 " ควรพัฒนาบ้านบุ่งผลำให้ราษฎรมีความ เป็นอยู่ดีขึ้น แต่ให้ช่วยกันรักษาป่า
อาจพิจารณาจัดให้เป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นต้น "
 " เปิดการอบรมการทอผ้าไหม ที่ศูนย์ศิลปาชีพ ภูขัดฯ ทรงรับราษฎรเข้าเป็น
สมาชิกทอผ้าไหม จำนวน ๑๒ ราย "
 " ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศเพื่อเสริมอาหารโปรตีน "
 " ให้จัดตั้งโรงทอผ้าที่บ้านลาดเรือ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก "
 " ให้ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการ ฯ จัดส่งราษฎรฝึกอาชีพที่ 
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖ ราย "
" ราษฎรที่อยู่กับป่าไม่ต้องกังวลเรื่องที่ดินทำกินมีน้อย เราสามารถทำกิน
ในพื้นที่เท่าที่มีอยู่ได้อย่างพอเพียง โดยการพัฒนาแหล่งน้ำและใช้หลักวิชาต่างๆ 
รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพด้านอื่นๆ ประกอบกัน การบุกรุกป่าแล้วถูกเจ้าหน้าที่ห้ามปราม
หรือจับกุม อย่าไปโกรธเจ้าหน้าที่ เพราะเขาปฏิบัติถูกต้องแล้ว หากบ้านเราไม่มีป่า 
เราจะลำบาก ถึงฤดูฝน ฝนก็ไม่ตก ถึงฤดูแล้ง ก็จะไม่มีน้ำใต้ดิน
เพราะไม่มีป่าคอยให้ความชุ่มชื้น และอุ้มน้ำไว้ "พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕


" การจัดวิทยากรจากกองศิลปาชีพ มาฝึกอบรมให้กับราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง       
     ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดามาฝึกอบรมทอผ้ายกระดับให้กับ
สมาชิกตั้งแต่ ๗ ก.พ. - ๒๙ มี.ค.๔๖ มีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ ราย "
" การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และเน้นย้ำเศรษฐกิจแบบพอเพียง
     ทำการสำรวจความต้องการของราษฎร จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก
และประสานส่วนราชการจัดทำแผนงานมาส่งเสริมในแผนงานประจำปีต่อไป "พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

" ให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้กับศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ
โดย กปร. จัดสรรเรื่องงบประมาณ "
 " ให้นาง มะลิวัลย์  แก้วผัด ราษฎร บ.รักไทย ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก
ไปเข้าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.๒ จว.นครพนม และให้ช่วยเหลือเรื่อง
การย้ายโรงเรียนของบุตรนางมลิวัลย "
   " ให้ส่งราษฎรไปฝึกอบรมวิชาชีพที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ใน ๑๕ มี.ค.๔๗ จำนวน ๑๒ ราย "
  " ทรงรับราษฎรเป็นสมาชิกศิลปาชีพ จำนวน ๕ ราย "พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเมื่อ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙

" ให้กรมชลประทานพิษณุโลกที่ ๓ จัดหาแหล่งน้ำให้กับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว "
 " ให้กรมชลประทานพิษณุโลกที่ ๓ จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับศูนย์รวมพรรณไม้
บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ "
 " ให้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (๑) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฟื้นฟูป่า และจัดทำฝายต้นน้ำเพิ่มเติม บริเวณเทือกเขาภูเมี่ยง
และเทือกเขาภูสอยดาว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีต้นไม้ขึ้นอยู่น้อย "
 " ให้ส่งราษฏรไปฝึกอบรมวิชาชีพที่สวนจิตรลดา ฯ จำนวน ๑ ราย "
 " ทรงรับราษฎรเป็นสมาชิกศิลปาชีพ จำนวน ๒ ราย "
 " ทรงรับคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑ ราย "
 " ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าไปพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านน้ำจวง "
>>>> : หน้าหลัก : ต้นไม้ทรงปลูก : พระราชเสาวนีย์

 
 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
(ศปร.กอ.รมน.ภาค ๓)
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๒๕-๘๗๒๑, ทบ. ๗๓๒๑๕, E-mail : army_isoc3@hotmail.com