ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
โครงสร้างของคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพบกที่ ๓

 
 
ผังการจัดของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
เพื่อให้การบริหารงานของ  สมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขา   กองทัพภาคที่ ๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  เป็นรูปธรรม   จึงให้ดำเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขากองทัพภาคที่ ๓  ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
๑.๒ คณะกรรมการบริหาร
๑.๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.๔ ฝ่ายเลขานุการ
๑.๕ ฝ่ายเหรัญญิก     
๑.๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑.๗ ฝ่ายปฏิคมและบันเทิง
๑.๘ ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
๑.๙ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและกีฬา
๑.๑๐ ฝ่ายประสานงาน
๒. หน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓  มีดังนี้      
๒.๑ คณะกรรมการอำนวยการ
มีหน้าที่  ควบคุม อำนวยการ  กำกับดูแลการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓

๒.๒ คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่  รับผิดชอบในการบริหารงาน  กำกับดูแลการปฏิบัติต่าง ๆ    ที่เกี่ยวข้องของชมรมแม่บ้านทหารบกในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายของ   สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓  ทั้งนี้ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประจำชมรมแม่บ้านของหน่วยได้ตามความเหมาะสม    และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของชมรมแม่บ้าน  ให้ทราบตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา
มีหน้าที่   รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาในการบริหารงานทุกเรื่อง   ที่เกี่ยวข้องกับ   สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   สอดคล้องกับนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขากองทัพภาคที่ ๓

๒.๔ ฝ่ายเลขานุการ
มีหน้าที่   ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อให้การปฏิบัติของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และรับผิดชอบงานตามนโยบายของ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขากองทัพภาคที่ ๓

๒.๕ ฝ่ายเหรัญญิก 
มีหน้าที่   รับผิดชอบจัดการด้านการเงินของ  สมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขากองทัพภาคที่ ๓  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรับผิดชอบงานตามนโยบายของ  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขากองทัพภาคที่ ๓

๒.๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่   กระจายข่าวสารไปยังสมาชิกแม่บ้านหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบประชาสัมพันธ์กิจกรรมในด้านต่างๆ ของ  สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้ประชาชน และหน่วยงานภายนอก โดยผ่านสื่อต่าง ๆ   ที่มีอยู่ได้รับทราบ

๒.๗ ฝ่ายปฏิคมและบันเทิง
มีหน้าที่  ให้การต้อนรับ  และอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก   สาขากองทัพภาคที่ ๓ และประสานงานกิจกรรมด้านบันเทิง   และกิจกรรมพิเศษของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๘ ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
มีหน้าที่   ดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการให้กับสมาชิกแม่บ้านของสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓  เมื่อได้รับมอบหมายตามนโยบายของ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓

๒.๙ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและกีฬา
มีหน้าที่  ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมของแม่บ้าน หรือได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวตามโอกาส  และดำเนินการส่งเสริมการกีฬา  สุขภาพอนามัย   และครอบครัวกำลังพล

๒.๑๐ ฝ่ายประสานงาน
มีหน้าที่   ประสานการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้  การดำเนินงานของ สมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ ๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
   
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕