ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
นโยบายการดำนเนินงาน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพบกที่ ๓

๑. ดำเนินกิจกรรม  เพื่อเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง  สถาบันพระมหากษัตริย์      เช่น การถวายราชสดุดีในโอกาสต่าง ๆ   การบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศล และการเข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จ  เป็นต้น

๒. มุ่งเน้นให้มีการทำงานด้วยความเต็มใจ มีความรัก  ความสามัคคี  เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

๓. ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ  ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่   และเพิ่มพูน
รายได้ให้แก่ครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย  โดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้เสริมแก่แม่บ้าน   ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ    รวมทั้งส่งเสริมกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของหน่วยต่าง ๆ  ในกองทัพบก

๔. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  ให้กับกำลังพลของกองทัพบก  ที่ไปปฏิบัติ
การรบ  ด้วยการเดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญทหารที่ออกปฏิบัติราชการสนามชายแดน  และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล       รวมทั้งการไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา   เด็กกำพร้า  และคนพิการ

๕. ให้ความช่วยเหลือข้าราชการ   ครอบครัว   และประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ

๖. ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย  ทั้งร่างกายและจิตใจ  แก่ครอบครัวกำลังพลโดยสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย   และเล่นกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย  โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วย


   
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕