ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

 

 
               เพื่อให้การดำเนินงานโครการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงาน  ใครงการต่าง ๆ ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา หรือชมรมแม่บ้านหน่วย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับกานพัฒนาต่อยอดได้ สมาคมแม่บ้านทหารบก จึงจัดเอกสารแนวทางการดำเนินงาน การรายงานผล
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ และขอความร่วมมือในการดำเนินการ ดังนี้
  ๑. การดำเนินงานโครงการ สมาคมแม่บ้านทหารบก ได้จำทำแนวทาง การดำเนินงานโครงการ ๖ โครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อให้สมาคมแม่บ้านสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย ได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสนใจและความพร้อมของแม่บ้านเป็นสำคัญ


๒. การรายงานผลการดำเนินการ
    ๒.๑ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา หรือประธานชมรมแม่บ้านหน่วย สรุปและรวบรวมผลการดำเนินงานทุกโครงการของหน่วยและหน่วยขึ้นตรง เพื่อรายงานให้สมาคมแม่บ้านทหารบกทราบ ตามวงรอบ ๖ เดือน โดยส่งรายงานถึงสมาคมแม่บ้านทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนมกราคม  และเดือนกรกฎาคม
 

๒.๒ การจัดทำรูปแบบเล่นรายงาน ขอให้ระบุผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ปัญหา และการติดตามผลการแก้ไขของแต่ละโครงการ ให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรายงาน ๒ เล่ม ดังนี้

      - เล่มที่ ๑ คือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการห่วงใยบุตรที่มีความ ต้องการพิเศษ และโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพฯ ซึ่งในรายงานหากมีความจำป็นต้องมีภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ หรือคู่สมรสที่ทุพพลภาพฯ เพื่อประโยชน์ในการให้ความ ช่วยเหลือ ต้องได้รับอนุญาตก่อน

      - เล่มที่ ๒ คือการรายงานผลการดำเนินการของโครงการอื่น ๆ

๓. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา หรือชมรม แม่บ้านหน่วย สามารถเผยแพร่ภาพผลการดำเนินการทุกโครงการ (ยกเว้นโครงการห่วงใยบุตร ที่มีความต้องการพิเศษฯ    และโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพฯ) ลงในสื่อการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยได้ เช่น วารสาร หรือเว็บไซต์ เป็นต้น สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการห่วงใยบุตร ที่มีความต้องการพิเศษฯ และโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพฯ ขอให้งดการเผยแพร่ภาพ บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพในทุกสื่อการประชาสัมพันธ์ และ อาจประชาสัมพันธ์เป็นข้อความแทน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของบุคคลดังกล่าว

๔. สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ในวารสารสมาคมแม่บ้านทหารบก ขอให้ส่งรายงานพร้อมแผ่นซีดีภาพกิจกรรม ถึงสมาคมแม่บ้านทหารบกทุกวงรอบ ๓ เดือน คือ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนมการาคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

   
 

Download ข้อมูลที่นี่

  ๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ (สม.๑-๔)
  ๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
  ๓. โครงการ ศูนย์การเรียน (สม.๗-๑๐)
  ๔. โครงการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
  ๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
  ๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)  
   
   
   
   
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 (73585)