ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
กำลังเล่นเพลงสมาคมแม่บ้านทหารบก
 

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

   
          เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓  เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพล  และครอบครัวในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ตลอดจนการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
 
๑. คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
๑.๑ คุณจุรีภรณ์  นิลบรรเจิดกุล  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
๑.๒ คุณสุวรีย์  ฉายากุล ฉางปูนทอง รองประธาน
๑.๓ คุณพรทิพย์ รัตนสุวรรณ  รองประธาน
๑.๔ คุณมาลี เลิศหงิม  รองประธาน  
๑.๕ คุณวรรณา จารุวัต    รองประธาน
๑.๖ คุณวรรณพร   แม้นเหมือน   รองประธาน
๑.๗ คุณปุณยภา  สิทธิสาร   รองประธาน
๑.๘ พ.ท.หญิงพัชรี ธวัชพีระชัย รองประธาน

 

มีหน้าที่ ควบคุม อำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในนามของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก
 
๒. คณะกรรมการบริหาร
๒.๑ ดร.กรรณิกา    เรือนจันทร์  กรรมการ
๒.๒ คุณปทุม  ชัยชนะ  กรรมการ
๒.๓ คุณวิยะดา    หลักกรด  กรรมการ
๒.๔ คุณสุพัตรา ศรีสว่าง กรรมการ
๒.๕ คุณขวัญใจ จิตตานนท์  กรรมการ
๒.๖ คุณดารณี   อินกว่าง  กรรมการ
๒.๗ คุณสุภาพ สิริบรรสพ  กรรมการ
๒.๘ คุณขจี   ประทุมชาติ   กรรมการ
๒.๙ คุณญาณี  ปัญจานนท์ กรรมการ
๒.๑๐ คุณช่อพฤกษา  เนินนาค กรรมการ
๒.๑๑ คุณปัทมา  บูรณจารี  กรรมการ
๒.๑๒ คุณธิติมา  นาคผจญ กรรมการ
๒.๑๓ คุณพิมพ์วิไล  แกล้วกล้า     กรรมการ
๒.๑๔ พ.อ.หญิงภาวดี   ดวงแดง กรรมการ
๒.๑๕ คุณวนัส      ยิ่งไพบูลย์สุข  กรรมการ
๒.๑๖ พันโทหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์ กรรมการ

  

มีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล ประสานงาน และส่งเสริม การดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 
๓.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 ๓.๑ คุณปัทมา  บูรณจารี  หัวหน้าคณะกรรมการ
๓.๒ คุณศรัญญา นุตคำแหง กรรมการ
 ๓.๓ พ.ท.หญิงเสาวนีย์      เกตุพันธ์    กรรมการ
๓.๔ พ.ท.หญิงสุชาดา แจ่มสุวรรณ  กรรมการ
๓.๕ คุณสิริพร หร่ายวงศ์ กรรมการ
๓.๖ คุณอัจฉรา เมืองแมะ  กรรมการ
๓.๗ คุณวิภาพร     เลิศล้ำ  กรรมการ

             

มีหน้าที่ กระจายข่าวสารไปยังสมาชิกแม่บ้านหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบประชาสัมพันธ์กิจกรรมในด้านต่างๆ ของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้ประชาชน และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
๔.๑ คุณธิติมา  นาคผจญ   หัวหน้าคณะกรรมการ
๔.๒ คุณศรัญญา     นุตคำแหง   กรรมการ
๔.๓ คุณชนิดาภา  ขยันกิจ  กรรมการ

๔.๔ คุณจิตติมา  

ศรศาสตร์ปรีชา  กรรมการ
๔.๕ คุณสุวรรณา  มณีพงษ์   กรรมการ
๔.๖ คุณเกวลิน ศรีมาก กรรมการ
๔.๗ คุณปองพาสน เขื่อนพันธ์  กรรมการ

 

มีหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะตรวจเยี่ยม และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสานงานกิจกรรมด้านบันเทิง และกิจกรรมพิเศษของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
๕.๑ คุณวรรณพร     แม้นเหมือน   หัวหน้าคณะกรรมการ
๕.๒ คุณจีร์สิตา  ธาราวุฒิ    กรรมการ
 
มีหน้าที่ รับผิดชอบจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก 
สาขากองทัพภาคที่ ๓
 
๖.สำนักงานเลขานุการ
๖.๑ พ.อ.สมบัติ   บุญกอแก้ว  หัวหน้า สง.เลขานุการ
๖.๒ พ.ต.เจษฎากรป์  หาญกาย  ฝสธ.ประจำ สง.เลขานุการ
๖.๓ พ.ท.หญิงเสาวนีย์  เกตุพันธุ์        เลขานุการ
๖.๔ พ.ต.หญิงนพลักษณ์     บุญทักษ์     น.ประสานงาน
๖.๕ ร.ต.วรรณุชา    ทองทรัพย์      น.ประจำสำนักงานเลขานุการ 
๖.๖ จ.ส.อ.ภาคภูมิ   กลิ่นสาคร จนท. ประจำ สง.เลขานุการ
๖.๗ จ.ส.ต.อลงกรณ์ ไกรกิจราษฎร์   จนท. ประจำ สง.เลขานุการ
๖.๘ อส.ทพ.หญิงวรนุช เลิกนุช   จนท. ประจำ สง.เลขานุการ

 

มีหน้าที่  ประสานกับคณะทำงานฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้การปฏิบัติงาน และกิจกรรมของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ ๓ และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓


ปรับปรุงเมื่อ 5 ม.ค.2559
   
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕