ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

การรับเสด็จ

๑. ควรมาถึงสถานที่รับ - ส่งเสด็จ ฯ   อย่างน้อย   ๔๕   นาที   ก่อนเวลาเสด็จ ฯ   เพื่อให้พร้อมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเสด็จ ฯ  เร็วขึ้น
๒. การปฏิบัติเมื่อมาถึงสถานที่รับ - ส่งเสด็จ ฯ  แล้ว   เมื่อจะเข้าไปหรือจะออกจากห้องรับรองทุกครั้ง    ให้ทำความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ด้วยการถอนสายบัวก่อนเสมอ
๓. เมื่อใกล้เวลาเสด็จ ฯ   ถึงเจ้าหน้าที่จะเชิญให้ไปเข้าแถวรอรับเสด็จ ฯและให้ปฏิบัติดังนี้

๓.๑ ภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่   จะลงไปเข้าแถวบริเวณลานจอด
เครื่องบินพระที่นั่ง โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำไป ( พร้อมเจ้าหน้าที่ถือพานถวาย
มาลัยข้อพระกร )
๓.๒ เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งวิ่งลงบนลานบินผ่านแถวให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง
๓.๓ เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งเข้ามาจอดสนิท  ให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง
๓.๔ เมื่อเห็นพระองค์ท่านที่ประตูเครื่องบิน  ให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง
๓.๕ เมื่อเสด็จมาตามลาดพระบาท ผู้ที่อาวุโสสูงสุดของกลุ่มแม่บ้านจะถวายมาลัยคล้องพระหัตถ์   และเมื่อเสด็จผ่านแถวแม่บ้าน ให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง
๓.๖ เมื่อเสด็จขึ้นรถพระที่นั่ง  และรถพระที่นั่งเคลื่อนตัว  ให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง ( รวมถอนสายบัว  ๕  ครั้ง )


การส่งเสด็จ

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑   และข้อ ๒    ของการรับเสด็จ  หลังจากนั้นให้ปฏิบัติดังนี้

๑. เมื่อเจ้าหน้าที่มาเชิญ   ให้รีบเดินเข้าแถวตามแนวลาดพระบาท ในบริเวณลานจอดเครื่องบิน   โดยหันหน้าไปในทิศทางที่รถพระที่นั่งจะเข้ามาจอด
๒. เมื่อรถพระที่นั่งเข้ามาจอดสนิท   ให้ถอนสายบัว ๑ ครั้ง แล้ว   หันหน้าเข้าหาลาดพระบาท
๓. เมื่อเสด็จผ่านแถว   ให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง
๔. เมื่อเสด็จขึ้นบันไดถึงประตูเครื่องบินพระที่นั่ง  ก่อนจะลับพระองค์ให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง
๕. เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งเคลื่อนตัว   ให้ถอนสายบัว  ๑  ครั้ง
๖. เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งวิ่งบนรันเวย์ผ่านแถว  ให้ถอนสายบัว ๑  ครั้ง ( รวมถอนสายบัว  ๕  ครั้ง )
   
   
   
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 (73585)