ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จว.ล.พ. Update: 2018-05-28 16:19:42 ( 67 )
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ของ ชมรมแม่บ้าน มทบ.๓๕ Update: 2018-05-10 10:34:30 ( 137 )
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ของชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก ค่ายพิชัยดาบหัก ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมห้องเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชัยดาบหัก Update: 2018-05-17 09:59:23 ( 97 )
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมห้องเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชัยดาบหัก ค่ายพิชัยดาบหัก ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ พบปะและให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ สโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก Update: 2018-05-17 09:59:10 ( 94 )
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ได้พบปะและให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ สโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ณ สโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก Update: 2018-05-17 09:59:36 ( 81 )
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ณ สโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มทบ.๓๕ Update: 2018-05-17 09:59:49 ( 86 )
เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เดินทางเยี่ยมเยียนกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ ๓๕ เช่น การผลิตสารชีวภัณฑ์ , การผลิตเมล็ดพันธ์ผัก , การเลี้ยงไส้เดือน และการเกษตรประณีต ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยใหญ่ บ.มหาราช จว.อ.ต. Update: 2018-05-17 10:00:01 ( 69 )
เมือวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจ ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยใหญ่ บ้านมหาราช ตำบลแม่พลู อำเภอเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Update: 2018-03-30 11:16:29 ( 188 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ Update: 2018-03-30 15:22:03 ( 155 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต กทม. Update: 2018-03-30 15:39:42 ( 275 )
เมื่อวันศุกร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต และสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------
คุณจริยาพร ทองภักดี อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะเดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนให้แก่ครอบครัวกำลังพล ทภ.๓ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓ Update: 2018-03-30 15:35:31 ( 200 )
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คุณจริยาพร ทองภักดี อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะเดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณพิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ
-------------------------------------------------------------------------------------
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ วางพวงมาลา เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๑ Update: 2018-03-30 15:35:06 ( 298 )
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คุณศิริพร ชัยยะคำ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ วางพวงมาลา เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ”
Update: 2018-03-01 17:36:00 ( 272 )
คุณ พิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ” เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันบุตรพิการรายใหม่ใน กองทัพบก ปี 2561 และการนำเสนอผลงานทั้ง 3 ด้าน ของ รพ.ค่ายฯ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 10 แห่ง และมอบรางวัลใบประกาศนียบัตร ด้วย ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กรมการแพทย์ทหาร มีนโยบายมอบหมายให้ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ดูแลสุขภาวะของครอบครัวกำลังพล โดยมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้บุตรเกิดความพิการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระของครอบครัวตามมา ซึ่งงานกลุ่มนี้เกิดจากความริเริ่มของสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมมือกับ กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ของกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้ง คลินิกก่อนตั้งครรภ์ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานทาง “สำนักเวชศาสตร์ครอบครัว” กรมแพทย์ทหารบก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช จึงได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ” ขึ้น เพื่อให้กำลังพลและคู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตรได้ตรวจหาความเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคลินิกก่อนตั้งครรภ์ งานคัดกรองพัฒนาการ, งานบุตรที่มีความต้องการพิเศษ, คู่สมรสและบุพการีที่ทุพพลภาพ และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวังป้องกันและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพภาคที่ 3
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ ทภ.๓ Update: 2018-02-15 16:28:51 ( 212 )
คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านแม่บ้านทหารบก และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ พร้อมทั้งนำคณะแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบกไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อไข้มาเลเรีย ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ห้วงวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------------------------------------
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมออกร้าน “กาชาดพาโชค” จับฉลาก (ล้วงไห้) ณ บริเวณหลังเวทีร้านกาชาดพาโชค Update: 2018-02-08 11:06:06 ( 253 )
ดัวยจังหวัดพิษณุโลก จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงวันที่ ๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ คุณพิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมออกร้าน “กาชาดพาโชค” จับฉลาก (ล้วงไห้) ณ บริเวณหลังเวทีร้านกาชาดพาโชค และการแสดง แสงสี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณวัดวิหารทอง ราชวังจันทน์ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
-------------------------------------------------------------------------------------
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นผู้แทนรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๗๐๐ ผืน จาก สมาคมแม่บ้านทหารบก Update: 2018-01-24 14:42:17 ( 242 )
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันโทหญิง พัชรี ธวัชพีระชัย รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๗๐๐ ผืน จาก สมาคมแม่บ้านทหารบก เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวกำลังพลกองทัพบก โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธี
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานการประชุมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ Update: 2018-01-24 14:42:03 ( 283 )
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ พร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ อ.ปัว จว.น.น. Update: 2017-12-30 14:42:43 ( 254 )
คณะทำงานจิตอาสาประชารัฐ จว.น.น. นำโดย คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ พร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ อ.ปัว จว.น.น. จำนวน ๖ ราย จำนวน ๖ ราย ดังนี้ ๑.นางขาว สัจยะวงค์ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๐ บ.ไร่ ม.๑ ต.อวน อ.ปัว จว.น.น. ๒.นายชื่น คำยา อายุ ๗๒ ปี บ้านเลขที่ ๔ บ.ไร่ ม.๑ ต.อวน อ.ปัว จว.น.น. ๓.นายชื่น สมมุติ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๙ บ.ท่าล้อ ม.๒ ต.แงง อ.ปัว จว.น.น. ๔.ด.ช.สหรัฐ บุตรดา อายุ ๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๒ บ.ตึ๊ด ต.วรนคร อ.ปัว จว.น.น. ๕.นางประกายรัตน์ จันต๊ะวงษ์ อาย ๔๖ ปี บ.ดอนสถาน ม.๑๒ ต.สถาน อ.ปัว จว.น.น. ๖.นางจุ่ม สุมพุม อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๓๓ บ.สกาดใต้ ม.๓ ต.สกาด อ.ปัว จว.น.น.
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สมาชิก ทบ. ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นและรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. Update: 2017-12-12 20:14:40 ( 396 )
เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นและรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ Update: 2017-11-27 09:25:27 ( 325 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนทั้งหมด 125 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5 6 7

   
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕