สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 63 ประจาปี 2556ไก่เหลืองหางขาว - เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดาร
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพานักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า พระองค์ทรงนาไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนาไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาเป็นไก่ที่มีลักษณะพิเศษ มีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้จึงชนชนะจนได้รับ สมญาว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง”
สีน้าเงิน - เป็นสีของพระมหากษัตริย์ ใส่ไว้เหนือหัว
สีแดง - เป็นสีของชาติ เป็นสีแห่งความสามัคคี
สีขาว - เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์
เกราะนักรบโบราณสีม่วง - สีม่วง เป็นสีประจาจังหวัดพิษณุโลก ชุดเกราะนักโบราณ เป็นชุดเกราะนักรบไทยสมัยพระองค์ดา
ขุนศึก - เป็นผู้หัวหน้าทัพของกองทัพทหาร
เลข 63 - การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63
ดาบ - มีความคมหากมีความชานาญจะสามารถใช้ได้อย่างฉับไว รวดเร็ว เป็นอาวุธของนักรบไทยโบราณ
ชุดสีเขียว - เป็นสีของเครื่องแบบทหารเหล่า ทบ. 
 
01 ประธานเข้าพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63

02 การแสดงยุทธหัตถี
03 ดุริยางค์กองทัพบก
ร้องเพลงเปิดกีฬา ทบ.ครั้งที่ 63
04 ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม
05 นักกีฬาเคารพธงชาติ และประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
06 เชิญธงกีฬา และจุดคบเพลิงเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63
 
ปฏิทินการแข่งขัน มี.ค.2556
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31